de voordelige sportprijzen en darts webshop
Het totaalbedrag is € 0,00

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door DUBBELTOP  welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van DUBBELTOP tussen DUBBELTOP en wederpartij.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door DUBBELTOP gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover DUBBELTOP deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en DUBBELTOP met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen door of namens DUBBELTOP op welke wijze dan ook gedaan (mondeling,schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 DUBBELTOP is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. DUBBELTOP heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

2.3 DUBBELTOP is niet gehouden tot levering indien door een fout op de site of door een technische mankement de prijsstelling en of  BTW-vermelding niet in redelijkheid in overeenstemming is met de waarde van het aangeboden product.

2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van DUBBELTOP komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door DUBBELTOP te zijn aanvaard indien en zodra DUBBELTOP dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.6 Aanbiedingen en/of offertes van DUBBELTOP gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.7 Wederpartij heeft een aanbod van DUBBELTOP aanvaard indien hij op de website van DUBBELTOP zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

2.8 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt DUBBELTOP een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

2.9 De wederpartij heeft het recht de bestelling kosteloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 15 werkdagen. DUBBELTOP zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen zorgdragen voor het terugstorten van het aankoopbedrag, inclusief BTW en betaalde verzendkosten, op uw bankrekening.

3. Prijs

3.1 DUBBELTOP hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten. De vermelde prijzen in de sportprijzen catalogi, zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 DUBBELTOP is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling

4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op de factuur vermelde rekening.

4.2 Onverminderd overigens aan DUBBELTOP toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover DUBBELTOP van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 DUBBELTOP is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. 

De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.

5.2 DUBBELTOP bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.

5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.

5.4 Vanaf het moment dat DUBBELTOP goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld PostNL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a.beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

5.5 DUBBELTOP is niet aansprakelijk voor schade die is/kan ontstaan als gevolg van vertraagde levering door de vervoerder.

6. Controle en klachten

6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen DUBBELTOP binnen 48 uren na dat wederpartij eventuele onvolkomenheden, gebreken en/of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

6.2 Klachten kunnen worden ingediend  via e-mail : info@dubbeltop.nl

6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van DUBBELTOP voor nader onderzoek aan DUBBELTOP of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan DUBBELTOP op kosten van de wederpartij.

7. Ruilen en retourneren

7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van het goed het recht de goederen terug te zenden. 

7.2 De koper  dient DUBBELTOP per omgaande doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen per brief of e-mail  te informeren over  een voorgenomen ruiling of retournering. In dat geval dient wederpartij de goederen, onbeschadigd en ongebruikt in originele verpakking ten spoedigste en voor eigen rekening aan DUBBELTOP retour te zenden. 

7.3 DUBBELTOP zal mits wordt voldaan aan het in artikel  7.1 en 7.2 gestelde, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de terugzending zorgdragen voor of ruiling van in prijs vergelijkbare goederen naar wens van de koper of het terugstorten van het aankoopbedrag, inclusief BTW en betaalde verzendkosten, op uw bankrekening. 

8. Aansprakelijkheid DUBBELTOP

8.1 DUBBELTOP is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van DUBBELTOP sprake  is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is DUBBELTOP niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.

8.2 DUBBELTOP is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.

8.3 De aansprakelijkheid van DUBBELTOP is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.

8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de betreffende levering, met een maximum van € 5.000,--.

8.5 Wederpartij zal DUBBELTOP vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op DUBBELTOP af.

9. Partiële nietigheid, Afstand

9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.

9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door DUBBELTOP brengt dit niet mee dat DUBBELTOP afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen DUBBELTOP en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Slechts de arrondissementsrechtbank Den Bosch is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

DISCLAIMER

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft DUBBELTOP een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van DUBBELTOP. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DUBBELTOP. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door DUBBELTOP met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. 

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. DUBBELTOP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel DUBBELTOP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DUBBELTOP niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van DUBBELTOP, welke geen eigendom zijn van DUBBELTOP, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van DUBBELTOP. Hoewel DUBBELTOP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DUBBELTOP worden onderhouden wordt afgewezen.

DUBBELTOP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

PRIVACYVERKLARING

We hebben een privacyverklaring opgesteld. 
Klik hier om deze te bekijken.